Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że od 1 kwietnia 2012 r. osoby z niepełnosprawnością słuchu chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę z niepełnosprawnością wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523972194,
  3. w formie mailowej na adres [email protected]
  4. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 664012869

Pracownik Urzędu skontaktuje się (w sposób, który został wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).