Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

O użytkowanie strzelnicy i zatwierdzanie regulaminu strzelnicy

 1. Wymagane dokumenty:
  • regulamin funkcjonowania strzelnicy
  • wniosek zainteresowanego o dopuszczenie do użytkowania strzelnicy z kserokopiami n/w dokumentów:
   • akt własności obiektu lub porozumienie, użyczenie
   • decyzja na pozwolenie na budowę, zmiany sposobu użyczenia, odbiór końcowy budowy
   • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadaniu REGON
   • wzór książki rejestru pobytu na strzelnicy
   • plan graficzny strzelnicy
   • oświadczenie o rodzaju broni i amunicji stosowanych na strzelnicy
   • wyniki badań akustycznych w środowisku
   • licencja osoby upoważnionej do prowadzenia strzelnicy
  • dodatkowo dla strzelnic otwartych:
   • opis o warunkach gruntowo – wodnych występujących w rejonie strzelnicy, procedury gromadzenia i utylizacji odpadów
 2. Opłaty:
  • opłata skarbowa
  • brak opłaty administracyjnej
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 503, 504
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Chojnicach, pokój 503, telefon: 52 397 18 00 wew. 60
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • 30 dni od złożenia dokumentów
 6. Tryb odwoławczy:
  • zgodnie z KPA tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk w trybie 14 dni od dnia doręczenia
 7. Inne informacje:
  • przedłożone dokumenty, a także pozytywne wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji

Podstawy prawne

 1. Art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji /Dz.U. Nr 53, poz. 549, z zm./ § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy /Dz.U. Nr. 18, poz. 234 z zm./, § 2, ust. 3, § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic /Dz.U. Nr 27, poz 341 z zm./, oraz art. 104 KPA

W kategorii: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych