Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w 2022 r.

UWAGA!!! Zmiana w działalności punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chojnickiego.

W terminie od dnia 27 stycznia 2022 r. do odwołania zawiesza się działalność na terenie powiatu chojnickiego:

 1. dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych w Chojnicach,
 2. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brusach i w Czersku,
 3. punktu poradnictwa obywatelskiego w Czersku i w Brusach.

Z uwagi na obowiązek zapewnienia ciągłości w udzielanych poradach, organizuje się udzielanie porad w w/w punktach przez telefon i e-mail.

W celu uzyskania porady prawnej należy zadzwonić pod numer telefonu 52 510 81 46 lub przesłać e-mail na adres: [email protected] (rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chojnicach) 

Harmonogram działania punktów nie ulega zmianie – harmonogram poniżej.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje,

że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
 4. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc udzielana w/w podmiotom jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Od podmiotu ubiegającego się o pomoc należy zażądać – przed udzieleniem pomocy – przedstawienia:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
  • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja

świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich  punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku  o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, jest wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu: 52 510 81 46 (rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chojnicach) bądź też prosimy skorzystać ze strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/pomorskie/chojnicki

Na niebieskim tle napis: pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja. Zapisy na bezpłatne usługi.

Harmonogram działania punktów w 2022 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji:

 1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni zgodnie z następującym harmonogramem:
  • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 11.30
  • wtorek: 8.00 – 12.00
  • piątek: 7.00 – 11.00
 2. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni zgodnie z następującym harmonogramem:
  • poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 15.30
  • wtorek: 12.00 – 16.00
  • piątek: 11.00 – 15.00
 3. w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
  • środa: 13.00 – 17.00
  • czwartek: 7.00 – 11.00
  • piątek: 7.00 – 11:00
 4. w Czersku, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej ul. Batorego 4a – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
  • poniedziałek: 11.15 – 15.15
  • wtorek: 7.15 – 11.15

Punkt poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy):

 1. w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, zgodnie z następującym harmonogramem:
  • poniedziałek: 7.00 – 11.00
  • wtorek: 11.30 – 15.30
 2. w Czersku, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Batorego 4a, zgodnie z następującym harmonogramem:
  • środa: 8.30 – 12.30
  • czwartek: 12.30 – 16.30
  • piątek: 7.30 – 11.30

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej  przekazuje się osobie uprawnionej część B karty pomocy obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1.  Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne, osoba uprawniona wypełnia druk osobiście oraz osobiście umieszcza go w zamkniętej urnie – urny udostępnione są w każdym z punktów. Część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu (tj. 52 510 81 46). Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Dyżury specjalistyczne na terenie całego kraju

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, [email protected]).

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem  

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54