Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
 4. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji;
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2024 R.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia Godziny działania punktu
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
piątek 7.00-15.00
 1. w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia Godziny działania punktu
poniedziałek 7.00-11.00
wtorek 11.30-15.30
środa 13.00-17.00
czwartek 7.00-11.00
piątek 7.00-11.00
 1. w Czersku, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej ul. Batorego 4a – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia Godziny działania punktu
poniedziałek 11.15-15.15
wtorek 7.15-11.15
środa 8.30-12.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

 1. za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/pomorskie/chojnicki
 2. telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numery telefonu: 52 510 81 46.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informację dot. uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie www.powiat.chojnice.pl