Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Mieszkanie za remont – edycja 1

Nabór

od 12 czerwca do 12 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o samoremont
 • zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
 • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w Chojnicach
 • zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 • na platformie ePUAP (wzór pisma – Pismo ogólne do podmiotu publicznego): /2202011/SkrytkaESP
 • w razie wątpliwości/zapytań:
  • pokój 612
  • tel. 52 397 18 000 wew. 28
  • w formie elektronicznej na adres: [email protected]

Dodatkowe informacje:

Przyznanie lokalu mieszkaniowego do samo remontu mają osoby, które:

 • osoby ujęte na liście osób, które nabyły prawo do zawarcia umowy najmu, o której mowa w § 13 ust. 7 (osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony składa wniosek o przydział lokalu -na druku określonym w załączniku do niniejszej uchwały, do którego dołącza:
  • dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy
  • poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów
 • małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci
 • zamieszkujący w Chojnicach w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego
 • osoby, które posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Chojnice, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu — przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania
 • osoby, które przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Chojnice na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice

W postępowaniu o przydział lokalu do remontu, brane jest pod uwagę:

 • okres oczekiwania na przydział mieszkania liczony od dnia złożenia pierwszego wniosku
 • powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 członka rodziny wnioskodawcy
 • dochód osiągany przez wnioskodawcę oraz osób wspólnie ubiegających się o mieszkanie do samoremontu
 • proponowany przez wnioskodawcę czas wykonania remontu
 • opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Dokumenty do pobrania

Wykaz nieruchomości: