Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 października 2023

LIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 30.10.2023 – na żywo o godz. 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków w podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków w i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków w Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów w Sp. z o.o.
  w Chojnicach na lata 2023 – 2026.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienia
  do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie poziomu adapcyjności oraz odporności na negatywne
  skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji
  do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Chojnice”.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie bezprzedmiotowości postępowania w sprawie wniosku.
 20. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów wykonawczych
  jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie LIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności