Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 marca 2023

LII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – na żywo – 27.03.2023

Sesja odbędzie się 27 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice i przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.
 14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
 17. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 18. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 20. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 22. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności