Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 stycznia 2024

Konsultacje regulaminu  naboru projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów.

Zapraszamy do składania uwag do projektu regulaminu naboru projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. Wyłonione w naborze projekty będą mogły być uwzględnione w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów”. Strategia ZIT jest dokumentem, który ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze kilku, powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin.

Projekty i przedsięwzięcia wynikające ze Strategii ZIT mogą być finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. O środki aplikuje się w trybie pozakonkursowym, poprzez uzgodnienie przedsięwzięć z Zarządem Województwa.

Uwagi do projektu regulaminu mogą składać  podmioty uprawnione do udziału w naborze, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadające osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Celem konsultacji jest przygotowanie regulaminu w sposób zapewniający otwartość procesu włączenia partnerów zewnętrznych w procedurę naboru projektów do Strategii ZIT.  Projekt regulaminu prezentujemy w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 17 stycznia 2024 roku za pomocą załączonego formularza. Wypełniony i podpisany formularz można:

– przesłać na adres e-mail [email protected],

– wysłać na adres Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub

– złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

W kategorii: Konsultacje