Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 lutego 2024

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach dot. rozliczenia rocznego za 2023 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla podatników opodatkowanych w 2023 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT.
Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez KAS. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl w e-Urzędzie Skarbowym.

Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować i zaakceptować,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
  • nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2024 zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Usługa Twój e-PIT przygotuje również zeznania na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT36L. Należy uzupełnić i sprawdzić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

Zeznania PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT36L i PIT-39 za rok 2023 należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2024 r.

Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2023 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT40A/11A) w terminie do dnia 29 lutego 2024r.

Terminy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2023:

  • 45 dni z zeznania złożonego elektronicznie,
  • 3 miesiące z zeznania złożonego w formie papierowej.

Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach
Aleksander Ciepliński

W kategorii: Aktualności