Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Chojnickiej została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI /443/14 z dnia 10 marca 2014 r. Wydawana jest w ramach Programu “Duża Rodzina Chojnicka”.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym – biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania (np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub  któremu wydłużono czas edukacji.

Karta Dużej Rodziny daje uprawnienia do:

 1. Bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym w Chojnicach w wymiarze 1,5 godziny. Dzieci do 4 roku korzystają z oferty bezpłatnie na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy. Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu okularów do oglądania filmów wyświetlanych wymiarze 3D.
 3. Otrzymania bezpłatnych karnetów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Chojnice w ilości  2 karnety po 6 biletów w miesiącu. Karnet ważny jest wyłączne z Kartą Dużej Rodziny i dokumentem tożsamości. Osoby posiadające prawo do korzystania z przejazdów ulgowych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżek (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Karnetu nie wolno odstępować innym osobom a o jego zagubieniu należy niezwłocznie poinformować MOPS.
 4. Zniżki 10% przy zakupie artykułów w sklepie Centrum Dziecięcym “Mrówka” w Chojnicach ul. Kościerska 12a (bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży).

Co zrobić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

 1. Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 w  godzinach pracy Ośrodka.
 2. Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mopschojnice.pl) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnice (miastochojnice.pl).
 3. Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym momencie trwania programu ,,Duża Rodzina Chojnicka”.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny – przedstawiciel rodziny (rodzic lub opiekun) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosek. Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać oryginały następujących dokumentów:

 • w przypadku rodziców i opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna,
 • w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia,
 • w przypadku studentów do 26 roku życia – legitymacja studencka,
 • w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego- prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego.

Kiedy można odebrać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia  wraz z załącznikami. Po weryfikacji wniosku oraz załączników pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wydaje kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty?

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub osoba upoważniona jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach o utracie dokumentu oraz złożyć oświadczenie o utracie bądź zniszczeniu Karty.

Przedłużenie Karty Dużej Rodziny

Kartę wydaje się na okres 1 roku  kalendarzowego lub na okres posiadania uprawnień wynikających z regulaminu. Termin ważności Karty może być przedłużony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem okresu ważności Karty. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia.