Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Karta abonamentowa upoważniająca do parkowania w strefie płatnego parkowania

 1. Wymagane dokumenty:
  • dowód rejestracyjny pojazdu wnioskodawcy lub oryginał umowy cywilno-prawnej uprawniającej do jego użytkowania przez wnioskodawcę
  • dokument tożsamości potwierdzający miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  • dla osób zameldowanych poza terenem Gminy Miejskiej Chojnice należy przedłożyć umowę o pracę ( do wglądu), na podstawie której nawiązano stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną , na podstawie której wykonywane są czynności na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą gdzie miejsce wykonywania działalności jest na terenie Gminy Miejskiej Chojnice należy przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze
  • dla osób mieszkających  w granicach Strefy Płatnego Parkowania należy przedłożyć dokument tożsamości z którego wynika miejsce zameldowania a w przypadku zameldowania czasowego należy przedłożyć zaświadczenie o zameldowaniu
  • dowód uiszczenia opłaty abonamentowej za deklarowany okres
 2. Osoby uprawnione do nabycia karty abonamentowej:
  • osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  • osoba fizyczna, której miejsce pracy jest położone na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania działalności jest na terenie Gminy Miejskiej Chojnice lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  • osoba fizyczna zamieszkała na pobyt stały lub czasowy w granicach Strefy Płatnego Parkowania
 3. Opłata abonamentowa dla osób nie będących mieszkańcami Strefy Płatnego Parkowania (należy dokonać w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, nr rachunku: 11 1020 2791 0000 7502 0336 2852):
  1. w I strefie w wysokości:
   • 100 zł za 1 miesiąc
   • 500 zł za 6 miesięcy
   • 900 zł za 12 miesięcy
  2. w II strefie w wysokości:
   • 50 zł za 1 miesiąc
   • 200 zł za 6 miesięcy
   • 400 zł za 12 miesięcy
 4. Opłata abonamentowa dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania (należy dokonać w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, nr rachunku: 11 1020 2791 0000 7502 0336 2852):
  1. w I strefie w wysokości:
   • 50 zł za 1 miesiąc
   • 300 zł za 6 miesięcy
   • 500 zł za 12 miesięcy
  2. w II strefie w wysokości:
   • 30 zł za 1 miesiąc
   • 120 zł za 6 miesięcy
   • 250 zł za 12 miesięcy
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 76
 6. Terminy:
  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku
 7. Uwagi:
  • Rozpoczęcie obowiązywania karty abonamentowej następuje w dniu następnym po uiszczeniu opłaty

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( art. 13 ust.1 pkt. 1a i art. 13f  ust. 4)
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art. 5 § 1  pkt 1)
 3. Uchwała nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej