Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 czerwca 2024

II sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.06.2024 – na żywo o godz. 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyj-nym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na I sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok:
  1. debata nad raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 12. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2023:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2023 r.,
  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Choj-nice za 2023 rok wraz z opinią,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wyko-nania budżetu za rok 2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Gdańską i Towarową w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rzepakowej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.
 23. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 24. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/795/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 25. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP (obecnie szkoła) przy klasztorze oo. augustianów wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr A – 1785 z dnia 26.06.2006 r.
 26. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Chojnickiej strategii młodych”.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 29. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 30. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 31. Zakończenie sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności