Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr 102 podjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. zdecydowano o wsparciu  zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 12 mld zł.

 • Beneficjentami tego funduszu są m.in. samorządy Województwa Pomorskiego do których w formie bezzwrotnej trafi łącznie 622,5 mln zł.
 • Łączna wartość pomocy, którą otrzyma miasto Chojnice i powiat Chojnice wynosi 32 289 013 zł
 • Wartość otrzymanej pomocy dla miasta Chojnice jest równa kwocie 19 783 440 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1. transza

Dnia 02.09.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 9 783 440,00 zł.

Środki te zostały przyjęte do budżetu miasta Uchwałą Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w dniu 28.09.2020 r. i współfinansować będą następujące zadania:

 1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w ciągu 2020 i 2021 r. łącznie: 6.330.400 zł
 2. Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w 2020 r. łącznie: 1.153.040 zł
 3. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w ciągu 2020 i 2021 r. łącznie: 2.300.000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2. transza

Dnia 11.12.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 000 000 zł. Jest to druga transza pieniędzy jaką Gmina Miejska Chojnice otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczona jest ona na dofinansowanie prac projektowych i rozbudowę Drogi do Igieł, tj. ul. Igielskiej i Igły.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2022r. Poprzedzają ją prace projektowe, które zlecone zostały we wrześniu 2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 31 listopada 2021r., a budowy drogi 31 grudnia 2022r.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę ul. Igielskiej i ul. Igły z przebudową/budową 4 skrzyżowań oraz budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz ok. 86 stanowisk postojowych dla pojazdów, w tym ok. 6 dla pojazdów, którymi poruszać się będą osoby niepełnosprawne.

Środki finansowe zaangażowane zostaną również w oświetlenie uliczne w technologii energooszczędnej LED z 9 doświetlonymi przejściami dla pieszych (w tym 5 z przejazdem dla rowerzystów).

W zakresie przedsięwzięcia uwzględniono również budowę kanalizacji deszczowej zagospodarowującej wody deszczowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy oraz wprowadzenie terenów zieleni niskiej i nasadzeń. Nie zabraknie także elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, takich jak wyspowe progi spowalniające, barierki, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci płytek bąbelkowych i ryflowych, jak również oznakowanie poziome i pionowe.

Celem inwestycji jest również uporządkowanie architektury krajobrazu w tej części miasta poprzez usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz wykonaniem w tym celu kanału technologicznego.

Inwestycji towarzyszyć będą również rozwiązania umożliwiające wypoczynek w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo w których zaplanowano utworzenie trzech miejsc rekreacji (wyposażonych w urządzenia małej architektury tj. ławki, stanowiska dla rowerów), punktu widokowego oraz stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych.

Wstępny szacowany koszt inwestycji to 15 000 000 zł.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 10 000 000 zł i stanowi ok. 67 % planowanych kosztów przedsięwzięcia.