Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 lutego 2009

Decyzja o przyznaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

Decyzja w sprawie wyboru projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej podjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 148/183/09 w dniu 12 lutego 2009 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 10 mln zł. co stanowiło jedynie 42,85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu przy oszacowanym we wniosku aplikacyjnego koszcie całkowitym inwestycji na kwotę 24 mln zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice reprezentowaną przez dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice oraz Województwem Pomorskim reprezentowanym przez p. Jana Kozłowskiego – Marszałka Województwa Pomorskiego i p. Mieczysława Struka – Wicemarszałka Woj. Pomorskiego odbyło się w Chojnicach dnia 19 maja 2009 r. podczas oficjalnej wizyty Marszałka
J. Kozłowskiego na ziemi chojnickiej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad