Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 grudnia 2022

Chojnicka strategia młodych

Projekt: „Chojnicka strategia młodych” – finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt został dofinansowany kwotą 26 950,00 Euro.

Podstawowym produktem projektu będzie projekt strategii na rzecz młodzieży Gminy Miejskiej Chojnice, czyli dokumentu wyznaczającego priorytety polityki młodzieżowej w mieście. Będzie to jeden z pierwszych takich dokumentów w skali kraju i będzie mógł służyć również innym młodzieżowym radom i samorządom jako dobra praktyka.

W celu opracowania projektu strategii Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską zrealizują szereg działań. Cały projekt potrwa do 31.01.2024. Z młodzieżą pracować będą: animatorka i opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach Żaneta Jasińska oraz ekspert – dr Bartłomiej Kołsut z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor m.in. projektu strategii rozwoju miasta Chojnice do roku 2030.

Partnerem projektu jest Gmina Miejska Chojnice.

Pierwszym etapem projektu będą Warsztaty przygotowujące do opracowania strategii na rzecz młodzieży.

Warsztaty skierowane są do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach oraz przedstawicieli środowisk młodzieżowych zainteresowanych pogłębionym uczestnictwem w przygotowaniu projektu strategii.

Warsztaty mają charakter wyjazdowy – zbiórka o godz. 8:30 na placu Emsdetten 17 grudnia. Udział jest bezpłatny.

Przewidziane jest 12 godzin pracy z trenerem – dr Bartłomiejem Kołsutem. Podczas warsztatów omówione zostaną:

  • podstawy planowania strategicznego,
  • znaczenie dokumentów strategicznych w gminie,
  • najważniejsze etapy pracy nad strategią,
  • metody diagnozowania środowiska lokalnego.

Przewidziany jest także czas na integrację – wieczór z grami planszowymi. Będzie też możliwość wypoczynku i korzystania z atrakcji hotelu.

Są    jeszcze    wolne    miejsca,    zachęcamy    do    udziału.    Zapisy         poprzez   formularz:

https://forms.gle/nPngQAmgQ4vSgpWw6

Kolejnym etapem jest Przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania strategii na rzecz młodzieży, które potrwa do kwietnia 2023 roku.

Badania będą prowadzone przez młodzieżowych radnych i inne zaangażowane osoby w zakresie ustalonym w trakcie warsztatów. Badaniom towarzyszyć będą działania promujące udział w badaniach. Badania pozwalające na wypowiedź młodym mieszkańcom miasta i uczniom chojnickich szkół będą prowadzone zarówno za pomocą narzędzi internetowych, jak i w bezpośrednim kontakcie, również w terenie i obejmą nie mniej niż około 800 osób.

Po przeprowadzeniu diagnozy przyjdzie czas na opracowanie treści projektu strategii na rzecz młodzieży. Zasadnicza treść ma być opracowana do końca wakacji. Opracowaniu treści projektu strategii będą służyły 3 spotkania warsztatowe z ekspertem dr Bartłomiejem Kołsutem, podczas których przeprowdzona zostanie analiza SWOT, wyznaczone zostaną kierunki działań, oczekiwane rezultaty i sposób ich monitorowania oraz propozycje projektowe wyłonione metodą design thinking.

Opracowany dokument podlegać będzie konsultacjom społecznym, które potrwają do około połowy listopada.

Wstępem do konsultacji będą warsztaty prowadzone przez eksperta na temat narzędzi i technik konsultacji społecznych. Podczas 12 godzin warsztatowych ekspert omówi różne narzędzia i techniki konsultacji, wskaże przykłady ich zastosowania w praktyce, podzieli się doświadczeniami.

Podczas warsztatu uczestnicy wybiorą techniki i narzędzia oraz wyłonią zespół do prowadzenia konsultacji w grupie docelowej (młodzieży w wieku 15-19 lat). Następnie zespół pod nadzorem animatora przygotuje i zrealizuje proces konsultacji w grupie docelowej.

Konsultacje będą uwzględniały zarówno możliwość wypowiedzenia się poprzez środki komunikacji elektronicznej jak i w bezpośrednim kontakcie, w szczególności w szkołach i miejscach publicznych uczęszczanych przez młodzież.

Uwagi wynikające z konsultacji zostaną przedyskutowane na forum zespołu prowadzącego konsultacje i uwzględnione bądź nie (ze sporządzeniem uzasadnienia) w treści dokumentu.

Zakładamy przyjęcie i publikację projektu strategii na rzecz młodzieży do końca stycznia 2024. Gotowy projekt strategii zostanie przedstawiony na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przyjęty przez młodzieżową radę projekt zostanie przekazany z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Chojnicach.

Kontakt:

Żaneta Jasińska – animatorka i opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej – e-mail: [email protected] Młodzieżowa Rada Miejska – strona na facebooku – www.facebook.com/MRMChojnice

W kategorii: Aktualności