Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające dane wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)
  • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  • w przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument w postaci pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem
 2. Opłaty:
  •  brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia, pok. 405 (skrzydło boczne, I piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 49
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wniosek o postępowanie egzaminacyjne należy złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
   • do 30 czerwca danego roku rozpatrzony będzie do 31 sierpnia danego roku
   • do 31 października danego roku rozpatrzony będzie do 31 grudnia danego roku

Podstawa prawna:

 • Art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 z poźn. zm.)

W kategorii: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia