Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 marca 2022

09.05.2022 – przetarg Metalowiec

GN.6840.1.7.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza kolejny przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 • Nr oferty: 5/21
  • Nr ewid. działki: 4839
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Żelazna 30, działka o pow. 456 m², zapisana w KW SL1C/00018335/0, zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 210 ROD Metalowiec). Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa rekreacji indywidualnej.
  • Cena wywoławcza (brutto): 46 740 zł
  • Wadium: 2 500 zł

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 15 marca 2022r.

Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego.

Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 609, tel. (052) 3971800 wew. 74.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach.
 2. Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 4 maja 2022r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego.
  2. Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie
  3. kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro.

 1. Wadium należy w terminie do dnia 4 maja 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1. Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.
 2. Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 do dnia 4 maja 2022r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 10.00 w dniu 9 maja 2022r.”.
  Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu. Oferta powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta
  2. datę sporządzenia oferty
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  4. nr ewidencyjny działki , której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto . Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 maja 2022r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym w pok. 614, III p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości. Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które:

 • nie odpowiadają warunkom przetargu
 • zostaną złożone po wyznaczonym terminie
 • zawierają niekompletne dane
 • nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści.

Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego.
  • W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób – działkowców ROD „Metalowiec”.

Dodatkowe warunki przetargu:

 1. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości.
 2. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia