Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 czerwca 2023

08.08.2023 – przetarg na najem pomieszczeń na dworcu kolejowym

Chojnice, dnia 27 czerwca 2023 r.

GN.6845.54.2023

Burmistrz Miasta Chojnice STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na najem pomieszczeń położonych na parterze budynku dworca kolejowego w Chojnicach przy ul. Dworcowej 27, zapisanego w księdze wieczystej SL1C/00050515/2.

Przedmiot najmu. Odrębnym przedmiotem oferty najmu jest pomieszczenie lub zespół pomieszczeń oznaczony osobnym numerem oferty w tabeli poniżej.

 • Nr oferty: 4/23
  • Nr, nazwa, opis i powierzchnia pomieszczenia wg projektu przebudowy dworca:
   • Pomieszczenie 1.12. Punkt gastronomiczny o powierzchni* użytkowej 30,5 m2, z wejściami z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, gazu ziemnego, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.
   • Uwaga: Obowiązkiem najemcy będzie wyposażenie instalacji wodociągowej w zawory antyskażeniowe, kanalizacji – w separatory tłuszczu, wentylacji technologicznej – w filtr przeciwtłuszczowy o skuteczności blokowania nie mniej niż 90% cząstek tłuszczu o rozmiarze 8 mikrometrów.
   • Pomieszczenie 1.11.Szatnia (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 6,2 m2, z wejściem z poczekalni. Instalacje: ogrzewcza, oświetleniowa.
   • Pomieszczenie 1.12.Toaleta (dla pracowników gastronomii) o powierzchni użytkowej 5,6 m2, z wejściem z Szatni (jw.). Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wody zimnej, wody ciepłej, wentylacja mechaniczna. Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz toalety publicznej w budynku dworca. Powierzchnia razem 42,3 m².
  • Przeznaczenie [m²]: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie nie kolidującym z funkcją stacji kolejowej.
  • Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego brutto [zł]: 520,29 zł.
  • Wadium [zł]: 600 zł.
 • Nr oferty: 5/23
  • Nr, nazwa, opis i powierzchnia pomieszczenia wg projektu przebudowy dworca:
   • Pomieszczenie 1.21. Salonik prasowy o powierzchni* użytkowej 37 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wentylacja mechaniczna. Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz toalety publicznej w budynku dworca.
  • Przeznaczenie [m²]: Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.
  • Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego brutto [zł]: 455,10 zł.
  • Wadium [zł]: 500 zł.
 • Nr oferty: 6/23
  • Nr, nazwa, opis i powierzchnia pomieszczenia wg projektu przebudowy dworca:
   • Pomieszczenie 1.23. Informacja turystyczna o powierzchni* użytkowej 22,3 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje: ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, telefoniczna kablowa, wentylacja mechaniczna. Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz toalety publicznej w budynku dworca.
  • Przeznaczenie [m²]: Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej.
  • Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego brutto [zł]: 274,29 zł.
  • Wadium [zł]: 300 zł.

* Nazwy i powierzchnie pomieszczeń podano zgodnie z projektem przebudowy dworca. Powierzchnie mogą ulec niewielkim zmianom w związku z prowadzonymi robotami wykończeniowymi.

Warunki najmu

 1. Oprócz czynszu najemca zapłaci za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło i podatek od nieruchomości.
 2. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2024 r. na okres dziesięciu lat, z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez najemcę na trzy miesiące naprzód. Planowany początek działalności to 1 stycznia 2024 r. W okresie do dnia 1 stycznia 2024 r. najemca może wykonać prace przygotowawcze.
 3. Czynsz najmu podlega zapłacie za okres od 1 stycznia 2024 r., do 10-go dnia każdego miesiąca

Warunki przetargu

 1. Stawkę wywoławczą czynszu najmu i wadium podano w tabeli powyżej.
 2. Wadium w kwocie określonej w tabeli należy wpłacić do dnia 4.08.2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty.
 3. Ofertę należy złożyć do godz. 15.00 do dnia 7.08.2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1, w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa najmu pomieszczeń na dworcu kolejowym w Chojnicach. Nie otwierać przed godz.10.00 w dniu 8.08.2023 r.” Każda oferta powinna być w osobnej kopercie.

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oferowaną stawkę czynszu miesięcznego nie mniejszą od stawki wywoławczej,
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Przetarg

Część jawna przetargu, podczas której nastąpi otwarcie ofert, odbędzie się w dniu 8.08.2023 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym w pok. 408, I p. w Ratuszu przy Starym Rynku 1 w Chojnicach.

Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów oraz powiadomi o planowanym terminie zamknięcia przetargu.

O sposobie rozstrzygnięcia przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał od zawarcia umowy najmu, wadium przepadnie na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej z ofert.

Informacja o ogłoszeniu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej https:\\bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, (Stary Rynek 1, Ratusz, III. p, pok. 609, tel. 52 397 18 00 wew. 74), gdzie także można otrzymać formularze oferty, oświadczenia, projekt umowy najmu oraz rysunek pomieszczeń na parterze dworca.

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia