Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

W sprawie ustalenia i wypłacania świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie i wypłacenie świadczeń pieniężnych  rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe, wniosek powinien zawierać wskazanie formy przekazania świadczenia (nr konta bądź adnotację o wypłaceniu kwoty w kasie urzędu)
  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych wyliczone zgodnie z § 5 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2015r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jednolity DZ.U.z 2018 r. poz. 881)
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych
 2. Opłaty:
  • zwolnione z opłaty skarbowej
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • według miejsca zameldowania żołnierza na pobyt stały lub czasowy ponad dwa miesiące
  • dla mieszkańców miasta Chojnic: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 503
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Chojnicach, pokój 503, telefon: 52 397 18 00 wew. 60
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wypłata rekompensaty następuje w terminie nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku
 6. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie od decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice

Podstawy prawne

 1. Art.119 a ustawy o powszechnym obowiązku  Rzeczpospolitej Polskiej- tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z póź zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 881)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych