Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

O pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom samotnym odbywającym czynną służbę wojskową

 1. Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonka żołnierza jest najemcą lokalu mieszkaniowego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, na który należy dokonać wpłat
  • umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych
  • wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonki żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy macierzystej jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  • oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny
  • oświadczenie żołnierza lub małżonki żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania
 2. Opłaty:
  • brak opłaty skarbowej
  • brak opłaty administracyjnej
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • wg miejsca położenia lokalu (domu) mieszkalnego
  • dla lokalu (domu) mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Chojnic: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 503
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Chojnicach, pokój 503, telefon: 52 397 18 00 wew. 60
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 7. Inne informacje:
  • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda uzupełnień lub jednostka wojskowa w której żołnierz pełni służbę

Podstawy prawne

 1. Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015r. (Dz. U. z 2015 poz. 1503 z póź.zm.) w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

W kategorii: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych